Patsientide rahulolu uuring

SA Jõgeva Haigla
Patsientide rahulolu uuring

2011

Uuringu läbiviimise metoodika SA Jõgeva Haigla patsientide rahulolu uuring viidi läbi 2011 aasta märtsis. Küsitluslehti jagati välja 150, tagastati 70. Vastanute protsent oli 47%. Vastanute keskmine vanus oli 71 aastat, neist noorim 18 aastane ja vanim 87 aastane. Uuringu läbiviimiseks kasutati trükitud ankeeti ( ankeedi vorm lisatud – lisa 1). Küsitluse viisid läbi osakondade õed vastavalt vanemõdede eelnevale juhendamisele. Patsiendid viisid ankeedid osakondades asuvatesse postkastidesse. Ankeedile vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne.

Küsimustik paluti patsientidel täita reeglina viimasel haiglasviibimise päeval. Patsient, kes ei olnud iseseisvalt suuteline ankeeti täitma, kuid avaldas selleks soovi, võis patsiendi ütluste järgi ankeedi täita palatiõde.

Patsientide rahulolu uuringu eesmärgiks oli selgitada patsientide rahulolu raviteenuste ning haiglaravi erinevate valdkondadega (olme, puhtus, toitlustamine, delikaatsus, erineva teabe edastamine jne.) SA Jõgeva Haiglas.

Andmete analüüsi metoodika

Andmeid analüüsiti andmetöötlusprogrammi EXCEL abil. Tulemused on toodud ära tabeli kujul ning üldisemate diagrammidega

 • Patsientide rahulolu
 • Arstide, õdede usaldusväärsus, abi kättesaadavus
 • Vastuvõtt ja haiglaravile pääsemine
 • Analüüside, uuringute ja ravialane teave patsiendile
 • Hooldajate kättesaadavus, abi; isikuandmete kaitse, privaatsus, üldine suhtlemine
 • Personali viisakus, ajapühendamine ja murede – soovide mõistmine arstide poolt
 • Toit, ruumide puhtus, sanitaarruumide puhtus

Patsientide rahulolu uuring SA Jõgeva Haiglas 2011

Patsientide rahulolu uuring Jõgeva haiglas viidi läbi statsionaarsetes osakondades märtsi kuus 2011

1. Küsitluslehti jagati välja 150, tagastati 70. Vastanute % oli 47%
2. Vastanute keskmine vanus oli 71 aastat, neist noorim 18 ja vanim 87 aastat.

Nõustumine järgmiste väidetega:

 • Väga rahul - 38
 • Pigem rahul – 18
 • Pigem ei ole rahul – 1
 • Ei ole üldse rahul – 0

1 Kui Teil tekib veel vajadus raviteenuste järele, kas tulete veel siia ravile?

 • Kindlasti tulen – 42
 • Pigem tulen – 14
 • Pigem ei tule – 3
 • Kindlasti ei tule – 0
Kui rahule Te jäite haiglaravi erinevate valdkondadega? Väga rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Ei ole üldse rahul
1 haiglatöötajate suhtumisega Teisse haiglasse vastuvõtul 50 18 1 0
2 asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuv 47 21 1 0
3 võimalusega pääseda haiglaravile 43 22 1 0
4 varustuse ja aparatuuri kaasaegsusega 28 27 5 0
5 enne haiglaravi alustamist antud selgituste ja juhistega 36 24 1 1
6 teabega Teie haiguse ja sellega seotud ohtude kohta 33 25 3 1
7 teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta 31 25 5 0
8 teabega erinevate raviviiside ja -võimaluste kohta Teie haiguse korral 31 25 3 0
9 teabega Teile tehtud uuringute ja protseduuride kohta 41 21 2 2
10 teabega, kuidas tulla toime peale haiglaravi oma terviseprobleemide ja koduse hooldusega 32 23 1 1
11 Teile antud abi põhjendatuse ja arusaadavusega 34 22 2 0
12 Teie vaevuste leevendamisega 43 18 1 0
13 arstide usaldusväärsuse ja oskustega 52 13 1 0
14 õdede usaldusväärsuse ja oskustega 49 16 1 0
15 õdede kättesaadavusega vajaduse korral 42 17 4 0
16 hooldajate kättesaadavusega vajaduse korral 38 20 5 0
17 palatisse abi kutsumise võimalustega 27 24 3 4
18 Teie haigusse ja eraellu puutuva informatsiooni saladuses hoidmisega 35 21 1 1
19 võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatud 25 26 4 0
20 üldise suhtumisega Teisse 43 20 1 0
21 arstide viisakusega 59 8 0 0
22 õdede viisakusega 57 11 0 0
23 hooldajate viisakusega 53 14 1 0
24 Teile pühendatud aja piisavusega 41 21 2 0
25 Teie murede ja soovide mõistmisega arstide poolt 50 15 1 0
26 TeTeie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt 51 13 1 0
27 haiglatoiduga 41 19 5 1
28 ruumide puhtusega 50 15 2 0
29 WC ja pesemisruumide puhtusega 46 19 2 0

Tulemused

Rahulolu uuringu tulemustega võib üldises osas jääda rahule, kuna patsientidest oli väga rahul haiglaga 67 % ning pigem rahul 32 %. Oma rahulolematust – pigem ei ole rahul – väljendas 1 % vastanutest.

Arstide, õdede usaldusväärsuse , abi kättesaadavuse osas üldse mitte rahulolevaid patsiente ei olnud, samuti, nagu ka vastuvõtu ja haiglaravile pääsemise osas, analüüside, uuringute ja ravialase teabe osas patsientidele, personali viisakuse, ajapühendamise ja murede – soovide mõistmise osas arstide poolt.

Peamiste probleemidena näevad patsiendid toitlustamise kvaliteeti, ruumide puhtust ja san. Ruumide puhtust, millega ei ole üldse rahul 2 % vastanutest ja pigem ei ole rahul 7 % vastanutest. Samuti peavad hooldajate kättesaadavust, abi, isikuandmete kaitset, privaatsust, üldist suhtumist üldse mitte rahuldavaks 2 % vastanutest, ja pigem ei ole rahul eelnimetatud valdkonnaga 5% vastanutest.